Sistema integrado de xestión

Sistema integrado de xestión

En Clece creamos un sistema integrado de xestión que reflicte o noso compromiso cun crecemento sustentable para:

  • Satisfacer os nosos clientes (calidade do servizo, seguridade alimentaria, innovación tecnolóxica e seguridade da información).
  • Protexer os nosos traballadores (prevención de riscos laborais, responsabilidade social corporativa).
  • Beneficiar os nosos usuarios (protección e confidencialidade dos seus datos persoais).
  • Respectar a nosa contorna (xestión ambiental) e o cumprimento do marco normativo vixente.

Calidade

Impórtanos a satisfacción dos nosos clientes, internos e externos. Diriximos os nosos esforzos a cumprir as súas expectativas e anticiparnos ás súas necesidades, quedando reflectidos nos resultados das nosas enquisas de satisfacción de clientes.

669días anuais de auditorías externas e internas
100 % das nosas empresas certificadas en calidade
8 / 10 satisfacción media dos nosos clientes

ISO 9001

UNE 158101

UNE 158201

UNE 158301

UNE 158401

Medio

O respecto polo medio ambiente está na base das nosas accións. Traballamos tratando de mitigar ao máximo calquera impacto que poida xerar a nosa actividade e apostamos por produtos e servizos ambientalmente responsables.

90 % das nosas empresas certificadas en xestión ambiental
1 xardíns con EMAS en Cáceres e Córdoba
2 áreas infantís certificadas conforme á UNE 1176

ISO 14001

Innovación

Clece tiene entre sus líneas estratégicas de gestión, la búsqueda de nuevos desarrollos y soluciones tecnológicamente innovadoras, para la mejora de materiales, productos y procesos en sus servicios con el fin de aportar un mayor valor añadido, posicionarse como una empresa líder en el sector, mejorar su productividad y la satisfacción de sus clientes.

6 proxectos certificados conforme á UNE 166001 e ao R.D. 1432/2003

UNE 166002

UNE 166001

Seguridade da información

A seguridade da información é un principio básico para a organización da nosa empresa, seguridade non só informática, senón tamén de confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos persoais, información do negocio ou das instalacións nas que estamos presentes.

ISO 27001

Seguridade alimentaria

Clece actúa controlando os perigos en toda a cadea alimentaria co obxecto de asegurar que o alimento elaborado mantén todas as súas calidades e propiedades e é inocuo no momento do consumo humano. En Clece apostamos por unha dieta sa, segura e sustentable.

6.258 analíticas de control anuais
1.099 auditorías hixiénico-sanitarias realizadas
8 / 10 satisfacción media dos nosos usuarios