Sistema integrat de gestió

Sistema integrat de gestió

A Clece hem creat un sistema integrat de gestió que reflecteix el nostre compromís amb un creixement sostenible per:

  • Satisfer els nostres clients (qualitat del servei, seguretat alimentària, innovació tecnològica i seguretat de la informació).
  • Protegir els nostres treballadors (prevenció de riscos laborals, responsabilitat social corporativa).
  • Beneficiar els nostres usuaris (protecció i confidencialitat de les seves dades personals).
  • Respectar el nostre entorn (gestió ambiental) i el compliment del marc normatiu vigent.

Qualitat

La satisfacció dels nostres clients, interns i externs, és important per a nosaltres. Dirigim els nostres esforços a complir les seves expectatives i anticipar-nos a les seves necessitats, que es palesen en els resultats de les nostres enquestes de satisfacció de clients.

669dies anuals d’auditories externes i internes
100% de les nostres empreses certificades en qualitat
8 / 10 Satisfacció mitjana dels nostres clients

ISO 9001

UNE 158101

UNE 158201

UNE 158301

UNE 158401

Medi ambient

El respecte pel medi ambient és a la base de les nostres accions. Treballem tractant de minimitzar al màxim qualsevol impacte que pugui generar la nostra activitat i apostem per productes i serveis ambientalment responsables.

El 90% de les nostres empreses estan certificades en gestió ambiental
1 jardins amb EMAS a Càceres i Còrdova
2 àrees infantils certificades segons la UNE 1176

ISO 14001

Innovació

Clece té, entre les seves línies estratègiques de gestió, la cerca de desenvolupaments nous i solucions tecnològicament innovadores, per millorar materials, productes i processos en els seus serveis amb la finalitat d’aportar més valor afegit, posicionar-se com una empresa capdavantera en el sector, millorar la seva productivitat i la satisfacció dels seus clients.

6 projectes certificats conforme a la norma UNE 166001 i el RD 1432/2003

UNE 166002

UNE 166001

Seguretat de la informació

La seguretat de la informació és un principi bàsic per a l’organització de la nostra empresa. Seguretat no només informàtica, sinó també de confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades personals, informació del negoci o de les instal·lacions en les quals estem presents.

ISO 27001

Seguretat alimentària

Clece actua controlant els perills a tota la cadena alimentària, per tal d’assegurar-se que el producte elaborat manté totes les seves qualitats i propietats i és innocu en el moment del consum humà. A Clece apostem per una dieta sana, segura i sostenible.

6.258 analítiques de control anuals
1.099 auditories higièniques i sanitàries realitzades
8 / 10 Satisfacción satisfacció mitjana dels nostres usuaris