Principios Éticos: Profesionalidad y Conducta .Grupo Clece

INTEGRITAT I CONDUCTA

CLECE ha elaborat un Codi Ètic en el qual es recullen les pautes d’actuació i conducta que exigeix a tots els seus empleats.

Com a instrument de comprovació del seguiment d’aquestes pautes, s’ha habilitat un canal ètic perquè els diferents grups amb els quals interactua CLECE —treballadors, clients, proveïdors, etc.— puguin comunicar-hi les seves denúncies o dubtes.

Només s’haurà d’identificar i detallar el motiu de la comunicació. CLECE garanteix la confidencialitat, especialment quan siguin denúncies, i es compromet a adoptar les accions necessàries en cada cas.

CANAL ÈTIC

Mitjançant el canal ètic, qualsevol persona pot comunicar irregularitats greus que s’hagin produït o puguin produir-se a Clece o qualsevol de les seves filials.

IMPORTANT: les conductes irregulars que es comuniquin mitjançant aquest canal han de ser greus o molt greus.

Què són irregularitats greus o conductes irregulars?

Per conductes irregulars greus o molt greus s’entenen, d’acord amb el paràgraf anterior, i a mode d’exemple, les següents:

  • El suborn a funcionaris públics; o oferiments o propostes indegudes de funcionaris públics;
  • Corrupció entre empreses, proveïdors, subcontractes i amb administracions públiques;
  • Blanqueig de diners o capitals;
  • Actes contra la salut pública;
  • Alteració de preus en concursos públics;
  • Altres.

Cal tenir present que aquest canal NO és un canal de queixes i reclamacions de servei, les quals seran ateses degudament per la ruta de “Contacte” o a les delegacions corresponents.

Com presento la comunicació o denúncia de la conducta irregular?

Per facilitar la presentació de la denúncia, l’empresa posa, a la disposició del comunicant, una adreça de correu electrònic (canaletico@clece.es), a través de la qual, de manera confidencial pugui comunicar incompliments greus o resoldre dubtes relacionats amb el Codi Ètic. Llegir Política de protecció de dades.

Per comunicar les conductes irregulars, qualsevol persona ha de complir els requisits següents:

  • Identificació del denunciant (nom i cognoms).
  • Fets, persona o col·lectiu denunciat.
  • Arguments o proves veraces i precises com a suport de la denúncia.

La seva denúncia la rebrà l’òrgan designat a aquest efecte, que l’analitzarà i adoptarà les mesures necessàries per a la seva mitigació, i si escau, posar-la a la disposició de les autoritats competents.

La seva col·laboració és fonamental per a la detecció de conductes irregulars greus o molt greus dins de l’empresa i que afecten a la societat en el seu conjunt. Li agraïm per endavant la seva inestimable col·laboració.

DESCÀRREGUES

Política de Prevenció

Política de Prevenció
Descarregar en PDF

Principis Rectors

Principis Rectors
Descarregar en PDF

Política de Funcionament

Política de Funcionament
Descarregar en PDF