Principios Éticos: Profesionalidad y Conducta .Grupo Clece

INTEGRITAT I CONDUCTA

CLECE ha elaborat un Codi Ètic en el qual es recullen les pautes d’actuació i conducta que exigeix a tots els seus empleats.

Com a instrument de comprovació del seguiment d’aquestes pautes, s’ha habilitat un canal ètic perquè els diferents grups amb els quals interactua CLECE —treballadors, clients, proveïdors, etc.— puguin comunicar-hi les seves denúncies o dubtes.

Només s’haurà d’identificar i detallar el motiu de la comunicació. CLECE garanteix la confidencialitat, especialment quan siguin denúncies, i es compromet a adoptar les accions necessàries en cada cas.

CANAL ÈTIC

Mitjançant el canal ètic, qualsevol persona pot comunicar irregularitats greus que s’hagin produït o puguin produir-se a Clece o qualsevol de les seves filials.

IMPORTANT: les conductes irregulars que es comuniquin mitjançant aquest canal han de ser greus o molt greus.

Què són irregularitats greus o conductes irregulars?

Per conductes irregulars greus o molt greus s’entenen, d’acord amb el paràgraf anterior, i a mode d’exemple, les següents:

  • El suborn a funcionaris públics; o oferiments o propostes indegudes de funcionaris públics;
  • Corrupció entre empreses, proveïdors, subcontractes i amb administracions públiques;
  • Blanqueig de diners o capitals;
  • Actes contra la salut pública;
  • Alteració de preus en concursos públics;
  • Altres.

Cal tenir present que aquest canal NO és un canal de queixes i reclamacions de servei, les quals seran ateses degudament per la ruta de “Contacte” o a les delegacions corresponents.

Com presento la comunicació o denúncia de la conducta irregular?

Per facilitar la presentació de la denúncia, l’empresa posa, a la disposició del comunicant, una adreça de correu electrònic (canaletico@clece.es), a través de la qual, de manera confidencial pugui comunicar incompliments greus o resoldre dubtes relacionats amb el Codi Ètic. Llegir Política de protecció de dades.

Per comunicar les conductes irregulars, qualsevol persona ha de complir els requisits següents:

  • Identificació del denunciant (nom i cognoms).
  • Fets, persona o col·lectiu denunciat.
  • Arguments o proves veraces i precises com a suport de la denúncia.

La seva denúncia la rebrà l’òrgan designat a aquest efecte, que l’analitzarà i adoptarà les mesures necessàries per a la seva mitigació, i si escau, posar-la a la disposició de les autoritats competents.

La seva col·laboració és fonamental per a la detecció de conductes irregulars greus o molt greus dins de l’empresa i que afecten a la societat en el seu conjunt. Li agraïm per endavant la seva inestimable col·laboració.

DESCÀRREGUES

Política de Prevenció

Política de Prevenció
Descarregar en PDF

Principis Rectors

Principis Rectors
Descarregar en PDF