Principios Éticos: Profesionalidad y Conducta .Grupo Clece

INTEGRIDADE E CONDUTA

CLECE elaborou un código ético no que se recollen as pautas de actuación e conduta que esixe a todos os seus empregados.

Como instrumento de comprobación do seguimento das devanditas pautas, habilitouse unha canle ética para que os diferentes grupos cos que interactúa CLECE (cadro de persoal, clientes, provedores, etc.) poidan comunicar as súas denuncias ou dúbidas ao respecto.

Unicamente cómpre identificarse e detallar o motivo da comunicación. CLECE garante a confidencialidade, en especial cando se trate de denuncias, e comprométese a adoptar as accións precisas en cada caso.

CANLE ÉTICA

Mediante a canle ética calquera persoa pode comunicar graves irregularidades que se produciron ou poidan producirse en Clece ou calquera das súas filiais.

IMPORTANTE: As condutas irregulares para comunicar por esta canle deben ser graves ou moi graves.

Que son graves irregularidades ou condutas irregulares?

Enténdense por condutas irregulares graves ou moi graves conforme ao parágrafo anterior, e a modo de mero exemplo, as seguintes:

  • O suborno a funcionarios públicos, ou ofrecementos ou propostas indebidas de funcionarios públicos
  • Corrupción entre empresas, provedores, subcontratas e con administracións públicas
  • Branqueo de diñeiro ou capitais
  • Actos contra a saúde pública
  • Alteración de prezos en concursos públicos.
  • Etc.

Teña presente que esta canle NON é unha canle de queixas e reclamacións de servizo. Estas serán debidamente atendidas mediante a vía de contacto no enderezo https://www.clece.es/gl/contacto/ ou nas correspondentes delegacións.

Como presento a comunicación ou denuncia da conduta irregular?

Para facilitar a presentación da denuncia, a empresa pon á disposición do comunicante unha dirección de correo electrónico: canaletico@clece.es. A través desta poderá comunicar de forma confidencial incumprimentos graves ou resolver dúbidas relacionadas co código ético. Ler Política de protección de datos.

Calquera persoa poderá comunicar as condutas irregulares sempre e cando cumpra cos requisitos seguintes:

  • Identificación do denunciante (nome e apelidos)
  • Feitos, persoa ou colectivo denunciado
  • Argumentos ou probas veraces e precisas que soporten a denuncia

A súa denuncia será recibida polo órgano designado para o efecto, que a analizará e adoptará as medidas necesarias para a súa mitigación e que, no seu caso, a porá ao dispor das autoridades competentes.

A súa colaboración é fundamental para a detección de condutas irregulares graves ou moi graves dentro da empresa, e que afectan á sociedade no seu conxunto. Agradecémoslle de antemán a súa inestimable colaboración.

Descargas

Código ético

Código ético
Descargar en PDF

Política de prevención

Política de prevención
Descargar en PDF

Principios reitores

Principios reitores
Descargar en PDF

Politica de Funcionamento

Politica de Funcionamento
Descargar en PDF