Política de Privacidade do Canal Ético

 

Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: CLECE, S.A. (adiante, a “Compañía”)
CIF: A80364243
Enderezo Postal: Calle de Quintanavides, 19 Bloque 4 – Planta 1 y 2 (28050 –Madrid)
Teléfono: 91 745 91 00
Delegado de Protección de datos: Usted pode contactar co Delegado de Protección de Datos no correo electrónico rgpd-clece@clece.es

Con que finalidade e baixo que base legitimadora tratamos os seus datos persoais?

Os datos serán tratados coa finalidade de xestionar as informacións relativas á comisión de irregularidades ou infraccións penais e administrativas graves ou moi graves ou actos contrarios á ética, a legalidade ou as normas corporativas da Compañía e levar a cabo as actuacións necesarias para a investigación dos feitos denunciados, incluídas, de ser o caso, as medidas disciplinarias ou legais que puideran corresponder.
 
Os datos serán tratados aplicando a máis estrita confidencialidade e non serán utilizados para unha finalidade distinta da indicada. En particular, no caso de identificación, garantirase a confidencialidade da persoa que informou os feitos á Compañía.

Cál é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base xurídica do tratamento é o cumprimento da obriga legal da Compañía de acordo coa Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.
 
O tratamento dos seus datos persoais é estritamente necesario para xestionar o Canal Ético e cumprir as obrigas legais mencionadas.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos que sexan tratados conservaranse no sistema de información polo tempo imprescindible para decidir sobre a necesidade de iniciar unha investigación sobre os feitos informados, así como para demostrar o correcto funcionamento do sistema.
 
Non obstante, teranse en conta os prazos establecidos na Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

A que destinatarios comunicaremos os seus datos?

Os seus datos serán tratados polo noso provedor, Navex Global, como xestor do Canal.
Teña en conta que Navex Global pode levar a cabo outros tratamentos cos seus datos persoais como responsable do tratamento, de acordo coa súa propia política de privacidade. A Compañía non asume ningunha responsabilidade polos tratamentos dos seus datos persoais que este provedor poida realizar con fins propios.
 
Ademais, os datos poderían ser comunicados a outros destinatarios cando sexa necesario dentro do marco da investigación de feitos específicos, como investigadores/detectives privados e asesores externos, así como avogados e procuradores para a tramitación de procedementos sancionadores ou penais, se for o caso.
 
Os datos tamén poderán ser comunicados ao Ministerio Fiscal, forzas e corpos de seguridade, así como a autoridades xudiciais e/ou administrativas cando sexa pertinente e/ou necesario.

Cáles son os seus dereitos?

Pode solicitar á Compañía a confirmación de se os seus datos persoais están a ser tratados no ámbito da xestión do Canal Ético e, de ser afirmativo, acceder a eles e solicitar unha copia dos mesmos. Tamén pode solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, de ser o caso, a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins polos que foron recollidos.
 
Teña en conta que, en todo caso, excluírase o dereito de acceso á identidade da persoa informante ou outros terceiros implicados. Tamén pode restrinxirse o exercicio do dereito de acceso cando este poida poñer en perigo ou influír, directa ou indirectamente, no curso dunha investigación.
 
Se a persoa mencionada nos feitos informados ou na revelación pública exercer o dereito de oposición, presumirase que, salvo proba en contrario, existen motivos lexítimos e imperiosos que xustifican o tratamento dos seus datos persoais.
 
Para exercer os mencionados dereitos, deberá enviar unha comunicación por escrito ou electrónica ás direccións de contacto facilitadas no primeiro epígrafe desta política.
 
Por último, informámolo do seu dereito de presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.