Política de Privacitat del Canal Ètic

 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades?

Identitat: CLECE, S.A. (d’ara endavant, la «Companyia»)
CIF: A80364243
Adreça Postal: Calle de Quintanavides, 19 Bloque 4 – Planta 1 y 2 (28050 –Madrid)
Telèfon: 91 745 91 00
Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en el correu electrònic rgpd-clece@clece.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les informacions relatives a la comissió d’irregularitats o infraccions penals i administratives greus o molt greus o actes contraris a l’ètica, la legalitat o les normes corporatives de la Companyia, i dur a terme les actuacions necessàries per a la investigació dels fets denunciats, incloses, si escau, les mesures disciplinàries o legals que puguin correspondre.

Les dades seran tractades aplicant la més estricta confidencialitat i no seran utilitzades per a cap altra finalitat diferent de la indicada. En particular, en cas d’identificació, es garantirà la confidencialitat de la persona que hagi posat els fets en coneixement de la Companyia.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base jurídica del tractament és el compliment de l’obligació legal de la Companyia conforme a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El tractament de les seves dades personals és estrictament necessari per gestionar el Canal Ètic i complir les obligacions legals esmentades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades que siguin objecte de tractament es conservaran en el sistema d’informació durant el temps imprescindible per a decidir sobre la necessitat d’iniciar una recerca sobre els fets informats, així com per a evidenciar el funcionament correcte del sistema.

No obstant això, s’atendrà, en tot cas, als terminis disposats a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades seran tractades pel nostre proveïdor, Navex Global, com a gestors del Canal.

Cal tenir en compte que Navex Global pot dur a terme altres tractaments respecte de les seves dades personals com a Responsable de Tractament, d’acord amb la seva pròpia política de privadesa. La Companyia no assumeix cap responsabilitat pels tractaments de les seves dades personals que aquest proveïdor pugui dur a terme per a finalitats pròpies.

A més, les dades podrien comunicar-se a altres destinataris quan sigui necessari en el marc de la investigació de fets concrets, com ara investigadors/detectius privats i assessors externs, així com advocats i procuradors per a la tramitació de procediments sancionadors o penals que corresponguin.

Les dades també podran ser comunicades al Ministeri Fiscal, forces i cossos de seguretat, així com a autoritats judicials i/o administratives quan sigui pertinent i/o necessari.

Quins són els seus drets?

Pot sol·licitar a la Companyia la confirmació de si les seves dades personals estan sent tractades en el marc de la gestió del Canal Ètic i, si és afirmatiu, accedir-hi i sol·licitar-ne una còpia. També pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Tingui en compte que, en tot cas, s’exclourà el dret d’accés a la identitat de qualsevol persona informant o altres tercers implicats. També es podrà limitar l’exercici del dret d’accés quan pugui posar en perill o incidir, directament o indirectament, en el curs d’una investigació.

Si la persona a qui es refereixen els fets relatats en la comunicació o a qui es refereixi la revelació pública exerceix el dret d’oposició, es presumirà que, excepte prova en contrari, hi ha motius legítims imperiosos que justifiquen el tractament de les seves dades personals.

Per exercir els drets esmentats, haurà d’enviar una comunicació escrita o electrònica a les adreces de contacte facilitades en el primer epígraf d’aquesta política.

Finalment, se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.