Amb els ciutadans

Un barem fonamental del benestar d’una societat és la cobertura i la qualitat dels seus serveis públics. Activitats que, quan es planifiquen i executen pensant en els ciutadans i sota criteris d’eficàcia i eficiència, contribueixen a millorar la seva utilitat i percepció.

Des de fa anys, a Clece col·laborem estretament amb les diferents administracions —locals, regionals i estatals— per desenvolupar i millorar els serveis públics. Des dels relacionats amb la cura i el manteniment d’espais i edificis públics fins a prestacions socials fonamentals com l’educació i l’atenció sociosanitària, tot passant per la seguretat ciutadana o els serveis aeroportuaris.

Aquests serveis no només s’han de prestar sota alts criteris tècnics, sinó també tenint en compte aspectes socials, apostant per mesures d’ocupabilitat i d’integració de col·lectius vulnerables.

157.926 persones grans ateses
46.000 professionals
9.008 nens atesos en escoles infantils