CLECE, S.A.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS – CLIENTES

 

RESPONSABLE

Identidade: CLECE, S.A. – CIF: A-80364243
Dir. Postal: Avda. de Manoteras, 46 bis 2ªpta., 28050 – Madrid
Contacto Delegado de Protección de datos (DPD):rgpd-clece@clece.es
 

FINALIDADE

Tratamos a información que facilitan coa finalidade de:

 • Datos tratados para prestar o servizo contratado.
 • Xestión financieira, económica, contable e de administración.
 • Xestión e mantemento dos procedementos xudiciais.
 • Envíos de información comercial relacionada co obxeto do contrato existente.
 • Envíos de información comercial de produtos e servizos.
 • Xestión e desenvolvemento de actividades de prevención e control da fraude.
 • Canle Ética: atender as comunicacións recibidas a través dos distintos medios ou canles que a empresa pon ao dispor da persoa comunicante, como a dirección de correo electrónico habilitado no sitio web da empresa ou a canle telefónica (24/7), así como a plataforma web xestionada polo encargado do tratamento contratado, quedando garantida tanto a absoluta confidencialidade da persoa comunicante coma a non-adopción de represalia ningunha por denunciar de boa fe.
 • Xestión de exclusións comerciais. Base con datos mínimos para evitar o envío de comunicacións comerciais a persoas que non o consentiron ou revogaron o seu consentimento.

 

LEGITIMACIÓN

 1. Execución dun contrato
 2. Interés lexítimo.
 3. Consentimento previo.
 4. Interese público (Canle Ética): o tratamento dos datos persoais no marco da canle de comunicacións (Canle Ética) baséase na existencia dun interese público, nos termos establecidos no artigo 6.1.e) do Regulamento xeral de protección de datos, de detectar e previr reclamacións, así como a consecuente prevención de danos e riscos de responsabilidade de CLECE e definido no artigo 24 da Lei orgánica 3/2018.

 

PRAZOS DE CONSERVACIÓN:

 • A efectos mercantÍs: Documentación contable e fiscal: 6 anos – Art. 30 Código Comercio.
 • A efectos fiscais: 4 anos – Artículos 66 a 70 Lei Xeral Tributaria. Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Reglamento polo que se regulan as obligacións de facturación: 5 anos
 • Prazo de conservación xustificado: 10 anos tendo en conta os requisitos das autoridades competentes na materia
 • Canle Ética: os datos conservaranse no sistema de recepción de denuncias unicamente durante o tempo imprescindible para a investigación dos feitos denunciados. En todo caso, así que transcorran tres meses desde a introdución dos datos, deberá procederse á súa supresión do sistema. No entanto, poderanse tratar fóra do sistema para investigar os feitos polo tempo necesario até a súa conclusión. Unha vez finalizada a investigación da comunicación e tomadas, no seu caso, as accións oportunas, os datos daquelas denuncias ás que se deu curso manteranse debidamente bloqueados para dar cumprimento ás obrigas legais que correspondan en cada caso. Se decidir non dar curso á denuncia interposta, poderá conservarse a información de forma anonimizada no mencionado sistema.

 

DESTINATARIOS

Os datos poderán ser cedidos a:

 • Administracións Públicas competentes na materia.
 • Entidades financeiras en relación coa xestión dos pagamentos e cobros derivados das relacións contractuais.
 • Organismos da administración da Seguridade Social, a administración tributaria e os xulgados e tribunais.
 • Forzas e corpos de seguridade.
 • Organismos da administración da Seguridade Social, a administración tributaria e os xulgados e tribunais.
 • Entidades aseguradoras e axencias de seguros e reaseguros para a xestión de sinistros ou accidentes, incluído o tratamento de datos persoais especiais.
 • Provedores de servizos, nalgúns supostos contratados, para realizar servizos no noso nome. Nestes casos, sempre que sexa necesario, subscríbense os correspondentes contratos de encarga de tratamento segundo establece a normativa en materia de protección de datos.

 

EXERCICIO DOS DEREITOS

As persoas interesadas teñen dereito a obter confirmación sobre se a empresa está a tratar os seus datos persoais.
Tes dereito a solicitar:

 • Acceso aos seus datos persoais.
 • A rectificación de datos inexactos,
 • A supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • A limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos, en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular. A empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Os dereitos recoñecidos polo Regulamento (UE) 2016/679 pódense exercer directamente ou a través dun representante legal ou voluntario.
Pode solicitar o exercicio dos dereitos por medios informáticos a través do correo electrónico de contacto do Delegado de Protección de Datos ou enviando a súa solicitude ao enderezo do Responsable, indicado anteriormente.
Para obter información sobre os seus dereitos, pode visitar: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos

No caso de non obter satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.