A vixilancia e seguridade dos máis cativos é o máis importante no noso servizo de transporte escolar.

Os monitores de Clece acompañan e coidan as crianzas nas rutas escolares prestando especial atención na recollida, traxecto e chegada ao centro, velando en todo momento pola súa seguridade e benestar, á vez que fomentan nos menores outros valores como a orde, a puntualidade e o respecto polos compañeiros e pola contorna que os rodea.

20.000 ALUMNOS CON OPCIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR
80 ALUMNOS EN TRANSPORTE ADAPTADO