CLECE I LES SEVES FILIALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES – CLIENTS

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

 

RESPONSABLE

Identitat: CLECE, SA
Adreça: CLECE, S.A., C/ Quintanavides, 19 – Bloque 4 – planta 2 (28050-Madrid)
Contacte: 917459100
Delegat de protecció de dades (DPD): rgpd-clece@clece.es
 

FINALITAT

Tractem la informació que ens faciliteu amb les finalitats de:

 • Dades tractades per prestar el servei contractat.
 • Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració
 • Gestió i manteniment dels procediments judicials
 • Trameses d’informació comercial relacionada amb l’objecte del contracte existent
 • Trameses d’informació comercial de productes i serveis (previ consentiment)
 • Gestió i desenvolupament d’activitats de prevenció i control del frau.
 • Canal Ètic: Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents mitjans o canals que posa l’empresa a la disposició del comunicant com l’adreça de correu electrònic habilitat en el lloc web de l’empresa, canal telefònic (24/7), així com la plataforma web gestionada per l’encarregat del tractament contractat, amb la qual cosa queda garantida tant l’absoluta confidencialitat del comunicant com la no adopció de cap represàlia pel fet d’informar de bona fe.
 • Gestió d’exclusions comercials. Base amb el mínim de dades per evitar la tramesa de comunicacions comercials a les persones que no hagin donat el seu consentiment o que l’hagin revocat.

 

LEGITIMACIÓN

 • Execució d’un contracte
 • Interès legítim
 • Consentiment previ
 • Interès públic (Canal Ètic): En el marc del canal de comunicacions (canal ètic) es basa en l’existència d’un interès públic, en els termes establerts en l’article 6.1.i) del Reglament General de Protecció de Dades, de detectar i prevenir reclamacions i la consegüent prevenció de danys i riscos de responsabilitat de CLECE i definit en l’article 24 de la Llei orgànica 3/2018.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES:

 • A efectes mercantils: documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi comerç
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 de la Llei general tributària
 • Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació: 5 anys
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 de la Llei general tributària
 • Canal Ètic: Es conservaran en el sistema de recepció de denúncies, únicament durant el temps imprescindible per esbrinar els fets denunciats. En tot cas, un cop hagin passat tres mesos des de la introducció de les dades, s’haurà de procedir a suprimir-les del sistema. No obstant això, es podran tractar fora del sistema per investigar els fets pel temps que calgui fins a la seva conclusió. Un cop hagi finalitzat la recerca de la comunicació i s’hagin pres, si escau, les accions oportunes, les dades d’aquelles denúncies a les quals s’hagi donat curs es mantindran degudament bloquejades per donar compliment a les obligacions legals que, en cada cas, corresponguin. En el cas que es decideixi no donar curs a la denúncia interposada la informació podrà conservar-se de manera anonimitzada en el sistema esmentat.

 

DESTINATARIS

Les vostres dades es podran comunicar legítimament a:
– Administracions públiques amb competència en la matèria

 • Entitats financeres en relació amb la gestió dels pagaments i cobraments derivats de les relacions contractuals.
 • Organismes de l’Administració de la Seguretat Social, l’administració tributària i els jutges i tribunals.
 • Forces i cossos de seguretat.
 • Organismes de l’Administració de la Seguretat Social, l’administració tributària i els jutges i tribunals.
 • Entitats asseguradores i corredories d’assegurances i reassegurances, per a la gestió de sinistres o accidents, inclòs el tractament de dades personals especials.
 • Proveïdors de serveis, en alguns supòsits contractats, per fer serveis en nom nostre. En aquests casos, sempre que calgui, es formalitzen els contractes corresponents per encàrrec de tractament segons estableix la normativa en matèria de protecció de dades.

 

EXERCICI DE DRETS

Si hi esteu interessats, teniu dret a obtenir confirmació per saber si l’empresa està tractant les vostres dades personals. Teniu dret a sol·licitar:

 • L’accés a les vostres dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals han estat recollides.
 • La limitació del tractament de les vostres dades, cas en que només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular. L’empresa deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679 es podran exercir directament o mitjançant representant legal o voluntari.

Podeu sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’adreça de correu electrònic de contacte del delegat de Protecció de Dades o enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del responsable, abans esmentada.

Per obtenir informació sobre els vostres drets podeu visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En cas que no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades