CLECE I LES SEVES FILIALS

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES – CLIENTS

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

 

RESPONSABLE

Identitat: CLECE, SA
Adreça: CLECE, S.A., C/ Quintanavides, 19 – Bloque 4 – planta 2 (28050-Madrid)
Contacte: 917459100
Delegat de protecció de dades (DPD): rgpd-clece@clece.es

FINALITAT

Tractem la informació que ens faciliteu amb les finalitats de:

 • Gestió financera, econòmica, comptable i d’administració
 • Gestió i manteniment dels procediments judicials
 • Trameses d’informació comercial relacionada amb l’objecte del contracte existent
 • Trameses d’informació comercial de productes i serveis (previ consentiment)
 • Canal de denúncia, a través del qual terceres persones poden posar en coneixement les conductes que faltin a l’ètica, la integritat o que atemptin contra els principis inclosos al Manual de principis ètics del grup empresarial. S’han implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir absoluta confidencialitat.(Vegeu: Canal Ètic)
 • Gestió d’exclusions comercials. Base amb el mínim de dades per evitar la tramesa de comunicacions comercials a les persones que no hagin donat el seu consentiment o que l’hagin revocat.
 • Gestió per a la programació d’activitats artístiques.

 

LEGITIMACIÓN

a.       Execució d’un contracte
b.       Interès legítim
c.        Consentiment previ

PLAZOS DE CONSERVACIÓN:

 • A efectes mercantils: documentació comptable i fiscal: 6 anys – Art. 30 Codi comerç
 • A efectes fiscals: 4 anys – Articles 66 a 70 de la Llei general tributària
 • Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació: 5 anys
 • Termini conservació corporativa: 10 anys atenent requeriments d’autoritats competents en la matèria

 

DESTINATARIS

Les vostres dades es podran comunicar legítimament a:

Organització

Dades

Administracions públiques amb competència en la matèria Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
Agència Tributària Nom/cognoms, document identificatiu, signatura, dades econòmiques
Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals Nom/cognoms, dades econòmiques

 

EXERCICI DE DRETS

Si hi esteu interessats, teniu dret a obtenir confirmació per saber si l’empresa està tractant les vostres dades personals. Teniu dret a sol·licitar:

 • L’accés a les vostres dades personals.
 • La rectificació de les dades inexactes.
 • La supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals han estat recollides.
 • La limitació del tractament de les vostres dades, cas en que només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • L’oposició al tractament de les vostres dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular. L’empresa deixarà de tractar les vostres dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els drets reconeguts pel Reglament (UE) 2016/679 es podran exercir directament o mitjançant representant legal o voluntari.

Podeu sol·licitar l’exercici de drets per mitjans informàtics a través de l’adreça de correu electrònic de contacte del delegat de Protecció de Dades o enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del responsable, abans esmentada.

Per obtenir informació sobre els vostres drets podeu visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

En cas que no hagueu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades