La diversitat de l’entorn educatiu i la necessitat de conciliació de moltes famílies generen una sèrie de demandes socials i educatives entre les quals es troben el suport educatiu o les activitats extraescolars.

Els serveis educatius auxiliars de Clece estan adaptats al projecte educatiu i a la línia pedagògica de cada centre escolar. Engloben activitats i prestacions complementàries, així com suport educatiu a estudiants en els diferents nivells d’escolarització, dins del mateix centre i fora de l’horari lectiu.

Clece també ofereix suport a les famílies amb fills amb necessitats educatives especials (NEE) que tenen dificultats motrius, sensorials o altres discapacitats, amb l’objectiu de reforçar i donar continuïtat al procés pedagògic d’aquests alumnes fora de l’horari escolar, per complementar i potenciar el treball diari i les seves capacitats d’aprenentatge i socialització.